WP 7 Noodplannen voor overstromingen

De overstromingen van juli 2021 hebben duidelijk gemaakt dat de noodplanning met betrekking tot overstromingsrisico’s moet worden versterkt om dergelijke crises efficiënter aan te pakken, vooral omdat het risico van dergelijke extreme weersomstandigheden in de toekomst naar verwachting zal toenemen ten gevolge van de klimaatverandering. De overstromingen van juli hebben ook benadrukt dat de strategische, operationele en communicatieve praktijken in de noodplannen beter moeten worden gecoördineerd en/of geharmoniseerd, zowel op het niveau van het stroomgebied als op grensoverschrijdend niveau. Voorts kunnen het maatschappelijk middenveld en de burgers beter bij de noodplannen worden betrokken, aangezien zij voor, tijdens en na overstromingen kunnen worden gemobiliseerd.

Het doel van dit werkpakket is tweeledig. Ten eerste is het de bedoeling beste planningspraktijken en inzet binnen het EMR-gebied met betrekking tot noodplannen voor overstromingen te verzamelen, deze met belanghebbenden (waaronder het maatschappelijk middenveld en burgers) te bespreken en op basis daarvan een syntheseverslag op te stellen met een stand van zaken en aanbevelingen betreffende noodplannen in de Euregio’s. 

Ten tweede is het de bedoeling 4 proefgebieden in het EMR-gebied te begeleiden bij het opstellen of actualiseren van hun thematische overstromingsnoodplannen en op basis daarvan een thematische gids voor overheidsinstanties op te stellen om hen in de toekomst te helpen bij het opstellen/actualiseren van noodplannen in verband met overstromingsrisico’s. De gids zal online beschikbaar zijn in het Frans, Nederlands, Duits en Engels.