WP 4 Gecoördineerde grensoverschrijdende crisisbeheersing

Het doel van dit werkpakket is de verbetering van grensoverschrijdende bijstand en crisisbeheersing waarbij alle niveaus betrokken zijn. Bij grote rampen (waaronder overstromingen) kan grensoverschrijdende bijstand door bovenregionale (lees nationale) organisaties noodzakelijk zijn. De mogelijkheden van deze organisaties (legers, civiele bescherming, Technisches Hilfswerk) zullen in dit werkpakket worden onderzocht, zowel juridisch als operationeel. Met andere woorden, wat voor soort bijstand kunnen en mogen zij leveren, ook grensoverschrijdend, en hoe kan hen om bijstand worden gevraagd. Deze mogelijkheden zullen worden opgenomen in het bestaande Euregionale bijstandsplan in het kader van de EMRIC.

Op operationeel/tactisch niveau weet men elkaar tijdens crises te vinden, maar op strategisch niveau zijn deze contacten nog voor verbetering vatbaar. Dit komt vooral door de verschillen in structuren in de drie landen. In het ene land kan de verantwoordelijkheid voor een beslissing op regionaal niveau liggen, terwijl die in een ander land op federaal niveau ligt. Onderzocht zal worden of, en zo ja hoe, de strategische niveaus (federaal, nationaal) beter gekoppeld kunnen worden aan de regionale niveaus zodat beslissingen beter gecoördineerd kunnen worden. Het resultaat zal een document zijn dat beschrijft welke organisaties in de drie landen dezelfde bevoegdheden hebben in geval van een crisis, zoals een overstroming. Het zal de grensoverschrijdende informatiebehoeften van die organisaties beschrijven en hoe ze eventueel met elkaar verbonden kunnen worden.

Verder zal een studie worden uitgevoerd die gewijd is aan crisisbeheer over de grens. Specifiek zal worden onderzocht hoe de communicatie en coördinatie op politiek niveau van crisisteams kan worden verbeterd. Er zal onderzoek worden gedaan naar innovatieve vormen van samenwerking en crisisbeheersing op strategisch politiek niveau, toegepast op de horizontale relaties tussen de verantwoordelijke politieke figuren in de EMR (burgemeesters, Landräte, provinciegouverneurs) op lokaal en subregionaal niveau, en op de verticale coördinatie met het nationale/regionale niveau. De studie zal door een derde partij worden uitgevoerd.

Tevens zal een e-learningmodule over de mogelijkheden van grensoverschrijdende bijstand op alle niveaus worden gemaakt, gericht op de leden van operationele crisisteams, dispatchingscentra en hulpverleners van de EMRIC-partners. Met andere woorden, welke hulp kan vanuit alle mogelijke (publieke) diensten aan de crisispartners in de EMR worden geleverd.